Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (spoutnik.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση που διαφωνεί με τους παρόντες όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση τόσο αυτών όσο και της ιστοσελίδας στο σύνολό της. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν κι αφορούν το σύνολο του περιεχομένου κι ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του spoutnik.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Το spoutnik.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών. Επίσης, παρότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Το spoutnik.gr, λαμβανομένης υπόψη της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και του Διαδικτύου και συνεπώς της σχετικής νομοθεσίας, έχει οποιαδήποτε χρονική στιγμή το αναφαίρετο δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και πάντα σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με το Ελληνικό Δίκαιο όσο και με το γενικότερο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης από πλευράς του οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για πιθανές προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών κι εφόσον εξακολουθεί να επισκέπτεται και να κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η πράξη του αυτή τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη συγκατάθεση κι αποδοχή και των τροποποιημένων/προστιθέμενων όρων και προϋποθέσεων χρήσης που ενσωματώθηκαν στους προϋπάρχοντες. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει ν’ απέχει από την επίσκεψη/χρήση του Δικτυακού μας τόπου. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα είναι ισχυρή και δεν θ’ αποτελεί τμήμα του παρόντος εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο κείμενο αυτό. Καμιά δε πληροφορία, την οποία αποκτά ο χρήστης από το spoutnik.gr και τις υπηρεσίες του, δεν δημιουργεί ευθύνη, εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Το spoutnik.gr δεν εγγυάται κι επακόλουθα δεν ευθύνεται για την πληρότητα, την ορθότητα και την εν γένει αρτιότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται και του συνόλου του περιεχομένου, παρά το γεγονός ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλες οι καταχωρίσεις να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια και χρονική εγγύτητα. Για το λόγο αυτό και δεδομένης της αποκλειστικής ευθύνης που λαμβάνει ο χρήστης με την επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου, το spoutnik.gr αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της εξ αμελείας τυχόν δημιουργηθείσας) για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν προκληθεί εξ αυτής της αφορμής στον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι οφείλει να αξιολογεί τα περιεχόμενα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και να προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε διασταύρωση των αναρτημένων στοιχείων που τον αφορούν.

Το περιεχόμενο κι οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας spoutnik.gr παρέχονται δωρεάν κι οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται μόνο στην καταβολή παγίων και τελών παροχής δικτύου internet σε τρίτους φορείς, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του spoutnik.gr ως προς αυτό.

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες κι οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο spoutnik.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του κι επουδενί δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση οδηγία, συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει, καθώς η επίσκεψη/χρήση του εναπόκειται αποκλειστικά στην προσωπική αξιολόγηση και διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω ενεργεί ελεύθερα και ιδία κι ανεπηρέαστη βούλησή του.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης γνωρίζει κι αποδέχεται τους κινδύνους που διατρέχει από την περιήγηση στο Διαδίκτυο (Internet). Σε ενδεχόμενη προσβολή του προσωπικού του συστήματος από πιθανό «ιό» ή άλλα ζημιογόνα στοιχεία, το spoutnik.gr αποποιείται την οποιαδήποτε ευθύνη (άμεση ή έμμεση). Το κόστος των πιθανών διορθώσεων, επισκευών ή εξυπηρετήσεων βαρύνει αποκλειστικά τον ζημιωθέντα επισκέπτη/χρήστη ή τον σε κάθε περίπτωση τον ζημιώσαντα κι επουδενί το Δικτυακό μας τόπο, ο οποίος δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη.

Δεοντολογία Επισκεπτών/Χρηστών

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα κάθε φορά Ελληνική, Ευρωπαϊκή Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία και με τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική πράξη κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης γνωρίζει ότι απαγορεύονται ρητά :

  • η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET.
  • η με οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση από επισκέπτη/χρήστη αναρτηθέντος περιεχομένου, κάθε μορφής και η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβολή ή επέμβαση στις υπηρεσίες του Δικτυακού μας τόπου, η διάσπαση αυτών ή των servers ή ακόμα και των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε τέτοια πράξη συνεπάγεται σοβαρότατες αστικές και ποινικές ευθύνες.
  • η με οποιονδήποτε τρόπο τελούμενη εγκατάσταση, διάχυση ή προώθηση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς, ηλεκτρονικό κωδικό ή άλλα είδη αρχείων τα οποία δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στο Δικτυακό τόπο, το εγκατεστημένο σύστημα μας ή τον εξοπλισμό των επισκεπτών/χρηστών. Σε περίπτωση δε που τέτοιο περιεχόμενο προκαλέσει βλάβη είτε στο λογισμικό και τεχνικό μας εξοπλισμό είτε στον εξοπλισμό τρίτων, αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της τελεσθείσας βλάβης και τυχόν περιουσιακής ζημίας είναι μόνον αυτός που πραγματοποίησε την εγκατάσταση, την διάχυση ή την προώθηση του βλαπτικού περιεχομένου, παράλληλα με τις όποιες ποινικές ευθύνες τον βαρύνουν για την πράξη αυτή.

Διάρκεια – Λήξη Υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου

Η λειτουργία του Δικτυακού μας τόπου μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο από εμάς χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη προειδοποίηση ή γνωστοποίηση της βούλησης μας αυτής στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας.

Προστασία Ανηλίκων

Το σύνολο του περιεχομένου κα των υπηρεσιών του spoutnik.gr είναι κατάλληλο για επίσκεψη και προς χρήση από ανηλίκους κι επομένως, επιτρέπει την πρόσβασή του από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποια ενότητα/περιοχή/υπηρεσία περιέχει υλικό προσβλητικό, ανήθικο κι εν γένει ακατάλληλο για ανηλίκους, θα υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά, ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τέτοιες σελίδες, το spoutnik.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, δεδομένου ότι καθίσταται εν τοις πράγμασι αδύνατος ο συνεχής έλεγχος τέτοιων περιπτώσεων.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών/εικόνων, οπτικοακουστικών έργων (videos), απεικονίσεων, λογοτύπων, γραφικών, υπηρεσιών κι εν γένει κάθε είδους αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμούς, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του spoutnik.gr και προστατεύονται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Εξαιρούνται οι ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συνεργατών και φορέων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, φόρτωση «download», μετάφραση με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, καθώς κι η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση από τρίτους με σκοπό το κέρδος (χρηματικό και μη) χωρίς την προηγούμενη άδεια των διαχειριστών της ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ακυρότητα να δίνεται εγγράφως. Σε αντίθετη περίπτωση, καθεμία εκ των αμέσως προηγουμένως ενδεικτικά αναφερομένων πράξεων θα είναι εκ προοιμίου άκυρη κι αντιμέτωπη με τις δυσμενείς αστικές και ποινικές συνέπειες του νόμου. Παράλληλα, ο επισκέπτης/χρήστης που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους παρέχει το απόλυτο δικαίωμα στο spoutnik.gr ν’ απαγορεύσει την πρόσβασή του στο περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου προς αποτροπή τέλεσης παρόμοιων παράνομων πράξεων στο μέλλον, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ευθύνεται απέναντι στο νόμο και το Δικτυακό μας τόπο για την ήδη τελεσθείσα παράνομη πράξη.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σ’ έναν απλό προσωπικό Η/Υ, για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια χρήση ή εμπορική (ή άλλη) εκμετάλλευση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το spoutnik.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος portal και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, τουτέστιν η σχετική ευθύνη βαρύνει τους εν λόγω φορείς. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ρητά κι ανεπιφύλακτα ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του spoutnik.gr.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο spoutnik.gr έχουν τεθεί καθαρά για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα αφαιρεθούν άμεσα.

«Δεσμοί» (Links)

Το spoutnik.gr περιλαμβάνει «links» («δεσμούς») και διαφημίσεις τα οποία σχετίζονται με δικτυακούς τόπους και εταιρείες που διαχειρίζονται πρόσωπα που δεν σχετίζονται με εμάς. Για το λόγο αυτό, το spoutnik.gr δεν δύναται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή επικοινωνία με άλλους δικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει μέσω links ή διαφημίσεων (banners, skin, adventorials κ.λ.π.) ή συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η παραπομπή αυτή από μόνη της σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή από μέρους του spoutnik.gr του περιεχόμενου ή ενστερνισμό των απόψεων και των θέσεων των ιστοσελίδων και των web sites αυτών.

Η χρήση των στοιχείων αυτών από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας υπόκειται σε επιπλέον όρους, οι οποίοι αναφέρονται στις ιστοσελίδες των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων. Οποιοδήποτε πρόβλημα/διαφορά προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους (αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλα), οι αντίστοιχες ιστοσελίδες και web sites φέρουν την ακέραια ευθύνη και σ’ αυτές και μόνο οφείλει ν’ απευθυνθεί ο επισκέπτης/χρήστης.

Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει το spoutnik.gr για την επικοινωνία ή ενδεχόμενες εμπορικές συναλλαγές ή παντός τύπου έννομες σχέσεις τυχόν δημιουργηθούν μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των τρίτων αυτών φορέων και παρόχων υπηρεσιών στους οποίους απλά παραπέμπει ή διαφημίζει ο Δικτυακός μας τόπος.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site spoutnik.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 3471/2006 ,ΦΕΚ Α 133/06 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνδυασμό με το Ν. 2472/1997,ΦΕΚ Α 50/10.4.97 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, αν, όπως, όπου κι όταν αυτά δηλώνονται από τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Το spoutnik.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων αυτών και θα τηρεί αρχείο (αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του), το οποίο θα είναι απόρρητο-μη κοινοποιούμενο σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στα πλαίσια του Ν.2472/1997. To spoutnik.gr υποχρεούται στην άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε Δικαστική Αρχή (ή οποιαδήποτε άλλη αρχή προβλέπει ο νόμος), για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης/χρήστης του spoutnik.gr έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους ιθύνοντες και, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Διαφήμιση

Στο spoutnik.gr θα διαφημίζονται συγκεκριμένα μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προϊόντα, ήτοι αποκλειστικά και μόνο αυτά που αποφασίζουν οι διαχειριστές του Δικτυακού μας τόπου ν’ αναρτήσουν κατόπιν σύναψης των σχετικών συμβάσεων με τους διαφημιζόμενους προς το σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω του spoutnik.gr κάθε διαφημιστικού περιεχομένου, μηνύματος ή link, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών μας. Αν με οποιονδήποτε τρόπο διαπραχθεί από μέρους ενός επισκέπτη/χρήστη κάτι τέτοιο κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το spoutnik.gr νομιμοποιείται να διαγράψει απευθείας το εν λόγω υλικό, διατηρώντας στο ακέραιο το δικαίωμα να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα κατά του εν λόγω τελέσαντα την παράβαση, μη αποκλειόμενης φυσικά και της έγερσης αξίωσης για αποκατάσταση της τελεσθείσας ζημίας.

IP Addresses – Cookies

Το spoutnik.gr μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί Cookies και IP Addresses, με τα οποία αναγνωρίζεται ο κάθε επισκέπτης/χρήστης στα πλαίσια της ασφάλειας περιήγησης στο Διαδίκτυο.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του κάθε επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site spoutnik.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του Δικτυακού αυτού τόπου και για λόγους marketing.

Αντίστοιχα και τα Cookies, τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται καθαρά για στατιστικούς λόγους διαπίστωσης ποια περιοχή της ιστοσελίδας μας είναι πιο δημοφιλής και για λόγους marketing. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies, οφείλει να γνωρίζει προκαταβολικά ότι δυστυχώς δεν θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές του Δικτυακού μας τόπου.

Το spoutnik.gr δηλώνει υπεύθυνα ότι η συλλογή πληροφοριών τόσο μέσω των IP Adresses όσο και μέσω των Cookies διέπεται απόλυτα από τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών για την προστασία προσωπικών δεδομένων και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται μέσω αυτών γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία – Λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς κι οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες, καθώς και τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες του Δικαίου. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος ως αντίθετος στο νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει κι αφαιρείται παραχρήμα από το παρόν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.